1. MSFS HOUSE, ST.THOMAS MOUNT
  2. CHRIST THE REDEEMER CHURCH, KELAMBAKKAM
  3. S.F.S. SCHOOL, KELAMBAKKAM
  4. ALL SAINTS’ CHURCH, RAJA SHANMUGA NAGAR
  5. OUR LADY OF ROSARY CHURCH, MANAVALA NAGAR
  6. ST. JOSEPH’S CHURCH, PERUNGOZHI
  7. OUR LADY OF RANSOM CHURCH, ELAPAKKAM